Všetky právnické osoby musia
DOPÍSAŤ KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO ORSR !!

§ od 1. novembra 2018 je potrebné pri zápise právnickej osoby do obchodného registra zapísať aj konečného užívateľa výhod. Čl. VII. zákona č. 52/2018 Z.z.

§ V praxi to zjednodušene znamená: všetky novozaložené firmy – napr. s.r.o, a.s, teda všetky právnické osoby už automaticky od 1. novembra 2018 pri zápise do ORSR zapisujú aj konečného užívateľa výhod.

Už existujuce s.r.o, a.s. a pod. (všetky právnické osoby) musia tiež do ORSR dopísať konečného užívateľa výhod

§ Právne informácie

Zbierka zákonov SR
Obchodný register SR
Živnostenský register SR
Register úpadcov, konkurzov, likvidácií a dražieb SR

Orgány verejnej moci Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva SR 
Ministerstvo financií SR 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Ministerstvo zahraničných vecí SR 
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Ministerstvo školstva SR 
Ministerstvo kultúry SR 
Ministerstvo zdravotnictva SR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 
Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže 
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR 
Národný bezpečnostný úrad
Poštový úrad SR 
Protimonopolný úrad 
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality 
Slovenská inšpekcia životného prostredia 
Slovenská obchodná inšpekcia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
Správa štátnych hmotných rezerv 
Štatistický úrad SR
Telekomunikačný úrad SR 
Úrad pre štátnu službu
Úrad pre verejné obstarávania
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Úrad jadrového dozoru 
Úrad boja proti korupcii 
Úrad na ochranu osobných údajov 
Úrad priemyselného vlastníctva SR 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Ústav pamäti národa
Najvyšší kontrolný úrad SR
Ústavný súd SR
Generálna prokuratúra SR

Európska únia

Inštitúcie Európskej únie

„GAUDIUM EST MISERIS SOCIOS HABERE POENARUM.“

„Pre nešťastných je útechou, keď v nešťastí nie sú sami.“

KDE NÁS NÁJDETE?

JUSTICIA Legis s.r.o.
Lipová 5106/28, 900 42 Dunajská Lužná

JUSTICIA LEGIS

Spoločnosť JUSTICIA Legis s.r.o. sa špecializuje na správu a inkaso, odkupovanie a obchodovanie s pohľadávkami, zápočtové operácie, znižovanie záväzkov a na všetky s tým súvisiace činnosti a služby. Sme odborníkmi na konkurzné právo, kde Vám poskytneme profesionálne poradenstvo a ...